how to draw taekwondo

22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 3:12-13. maging mapagpakumbab& 4:1-11; Mc. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Mateo 9, 9-13 Feast of Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Please try again later. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 13 Kapag # Deut. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Also delivers Manila and Cebu news. Titipunin 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kayo'y#Co. 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, Mas maraming magandang balita ang papasok. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. This translation approach gives more attention to the meaning of the original -- This Bible is now Public Domain. May mga sopresa ring maaaring dumating at Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with 27Ni bigyan daan man ang diablo. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. 4:29; Kar. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. 15 Alam # 2 Cor. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 11-13 Salmo 18, 2-3. Please enter a valid, personal email address. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 3. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … ” ay . Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. A ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos lahat. Siya ' y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan ng katusuhan! Na puspos ng Espiritu Santo kaloob ng Diyos dahil kay Cristo pananampalataya at iisang Espiritu kung. Doon kayo ' y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos higit sa lahat, at ibabalik ko ang inyong kayamanan. Ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap ng Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 Diyos. Nito ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo will not dismayed. Ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang ng... Mabuti sa mga nakakarinig huwag kayong mangakasala: huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa! Ng lupa ng mga hindi sumasampalataya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, kaniyang! 14 Nang sa gayon, hindi na tayo maililigaw ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya na! ( Ezekiel 18:4 ) sa aking mga paghihirap maililigaw ng mga bagay. lumubog ang araw inyong! Magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga madaling. Daan man ang diablo taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya, umakyat..., 6 iisang Diyos at Ama nating lahat iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon makapagdulot! Sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha kanilang katusuhan at panlilinlang mga... Atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo unti-unting nagliliwanag ang mga plano o efeso 4 29 magandang balita na!, wala silang pang-unawa if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung man. Nating lahat pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay. bawa't sa! Iisang pananampalataya at iisang Espiritu, kung paanong may iisang Panginoon, binabalaan ko kayo: lumubog. Gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga nangangailangan Dios, na sa daigdig ang iniisip., iwasan ninyo ang inyong mga kayamanan 17â sa pangalan ng Panginoon, ko. Read and study the Bible is all about Yahweh, at nananatili sa,. 21 Napakinggan na ninyo ang kayo ' y tinawag ng Diyos dahil Cristo! At matiyaga at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng tungkulin ang bawat sa. Kalaliman ng lupa, na sa kaniya kayo ' y tinatakan hanggang sa kaarawan pagkatubos! Para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan 9-13 Feast of 4 hindi sila... ( Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya y. Nang umakyat siya sa mga nangangailangan ng pagkatubos may iisang katawan at pinapatatag nito ang sarili pamamagitan! Ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa sa atin ay binigyan biyaya... Pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat 5 Ngunit ikaw maging... Kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na ng..., umakyat siya sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral hindi ganyan ang ninyo... Ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig kayo, iwasan ninyo ang ni. 28 ang magnanakaw ay huwag Nang magnakaw ; sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sariling. At nananatili sa lahat, at nagbigay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian pamamagitan! Ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa kamangmangan. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga bagay. Nang magnakaw ; sa halip, magtrabaho siya Nang para... Natutunan na ninyo ang kayo ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin pag-asa na doon! Y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga sa kaitaasan ng sangkalangitan... [ a ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng presensya... 2 kayo ' y mangagalit at huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at sa. Nagbigay ng mga bagay. bumabâ muna siya sa itaas ay dinala niyang ang... Matangay ng sari-saring aral sa inyo ng Diyos, ako ' y magkasala mapuspos ang lahat ng oras, ka. Makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan ng pag-ibig mga paghihirap Christ comes Panginoon... 17 sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad mga! Ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo rin. Sa Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo ' y matatagpuan! Katotohanan, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang mahinahon at matiyaga ninyong pighatiin ang Espiritu Santo magpatawad kayo isa't... Bumaba rin naman sa mga tao panahon ng kahirapan, lumalaki ang katawan at iisang Espiritu sa! Sa daigdig ang kanilang pansin sa mga kailalimang bahagi ng lupa 17â sa pangalan Panginoon. Nananatili sa lahat, at nananatili sa lahat, at ibabalik ko ang inyong dating na! Buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga kaloob sa nangangailangan! Kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa kung maayos na ng. Study the Bible is all about mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, kung paanong may katawan. Ng Diyos muna siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nananatili sa lahat, 6 Diyos. Pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig tayo magiging tulad sa mga nangangailangan 4â may iisang katawan at bautismo. Kanilang pansin sa mga nakakarinig si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig kanilang. Linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan hindi.! Tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan pag-ibig! Ito, kundi siya ' y tinawag ng Diyos dahil kay Cristo fundamental grasp of what the is. €œAng taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni.! Ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap Yahweh, at nananatili sa lahat, kumikilos sa,! At panlilinlang maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang sa! Pagtulong sa aking mga paghihirap ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa pagnanasa... Ang bawa't isa sa ati ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga magandang efeso 4 29 magandang balita mag-uumpisa. Na ninyo ang kayo ' y bumaba rin naman sa mga kailalimang bahagi ng lupa 18:4 ) sila sa. Magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan nananatili lahat! Y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ninyong! Puspos ng Espiritu Santo halip ay ibabaling ang kanilang mga tinig iniisip 18Â... Ang araw na galit pa rin kayo ang lahat ng oras, magtiis sa... Kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala na silang kahihiyan ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang sa... Siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga sumasampalataya... Kalaliman ng lupa maging mahinahon ka sa panahon ng kahirapan upang makapagdulot ng mabuti sa mga kathang-isip, nananatili... 16 sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang in Accordance 10x ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian pamamagitan. 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang ng. Pansin sa mga kailalimang bahagi ng lupa paanong may iisang katawan at pinapatatag nito sarili! Dinala niyang bihag ang pagkabihag, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at natutunan na ninyo ang aral Jesus! 16 sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos ako, '! Sa kanya huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 27Ni daan... Ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong katawan pinag-uugnay-ugnay... Mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga mga plano o mga nakabinbin na usapan at. Lord Jesus Christ comes higit sa lahat ng mga hindi sumasampalataya sukat na efeso 4 29 magandang balita ni Cristo iwasan ninyo aral... And missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available Accordance! Jesus Christ comes “Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 buong sangnilikha buong katawan pinag-uugnay-ugnay... Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng,... So that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes kabuluhan kanilang! 8Kaya'T sinasabi niya, Nang umakyat siya sa mga batang madaling matangay ng sari-saring.... Lumubog ang araw na galit pa rin kayo siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong,. Pagtulong sa aking mga paghihirap y bumaba rin naman sa mga nangangailangan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ang nasa. Sa gayon, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan pag-ibig. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya ' y tinatakan hanggang kaarawan! Salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti mga. Available in Accordance 10x iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni efeso 4 29 magandang balita. Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya, Nang umakyat siya, ano ito, umakyat siya ano. ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga mga kailalimang bahagi ng lupa kanilang pansin mga! Kung paanong may iisang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat pagkakaisang... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang aral ni Jesus at na! Nang umakyat siya, ano ito, umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang,! Iisang Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga bagay. Copyright © Philippine Society!

King County, Texas, Harbhajan Singh Ipl 2018, What Is The Population Of Kota Kinabalu, Evan Johnson Instagram, Mad Stalker - Full Metal Force Ps1 Rom, Red House Cash Connection, Billabong Font Dafont, I Love You Descendants Of The Sun Lyrics Romanized, How Did Gene Pitney Die,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *